Welkom, U kunt hier Aanmelden of


Algemene Voorwaarden van deze website.

 • Autorandstad.nl is niet verantwoordelijk voor producten en diensten, die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.
 • Autorandstad.nl is niet verantwoordelijk voor de door de adverteerder geleverde informatie. Deze informatie dient overeen te komen met de werkelijkheid. 
 • Door het plaatsen van een advertentie geeft de adverteerder Autorandstad.nl toestemming de informatie, inclusief foto/filmmateriaal over het betreffende product, te plaatsen de website en te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden van Autorandstad.nl. 
 • De door de gebruiker ingevoerde informatie dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De advertentie dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten van een adverteerder c.q. verkoper in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing in een advertentie naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn. Autorandstad.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks te filteren of te verwijderen. 
 • Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in rubrieken van Autorandstad.nl waarin de desbetreffende aangeboden producten c.q. diensten naar hun aard en soort behoren. 
 • Het is de verantwoordelijkheid van de adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn. 
 • Autorandstad.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. 
 • Autorandstad.nl behoudt zich ook het recht voor om advertenties en gebruikersaccounts zonder opgaaf van redenen te verwijderen van Autorandstad.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien de adverteerder zich niet aan de regels van Autorandstad.nl houdt. 
 • De adverteerder vrijwaart Autorandstad.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de advertentie inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
 • De aansprakelijkheid van Autorandstad.nl voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat de adverteerder voor de plaatsing betaalt aan Autorandstad.nl. 
 • Autorandstad.nl verricht een uiterste inspanning om zijn diensten te verlenen en draagt er zorg voor dat de advertentie wordt geplaatst op de website van de gekozen partner, maar geeft geen garanties dat dit daadwerkelijk zal gebeuren.
 • Autorandstad.nl is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de website indien de adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
 • Indien betaling uitblijft en Autorandstad.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten voor rekening van adverteerder. 
 • Ontvangen betalingen worden door Autorandstad.nl niet terugbetaald. Wel kunnen betalingen onder omstandigheden (ter beoordeling door Autorandstad.nl) worden toebedeeld aan het tegoed van adverteerder.
 • Autorandstad.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?